Všeobecné podmínky

Vyzkoušejte zdarma

Všeobecné obchodní podmínky
obchodní společnosti ExplosionApp s.r.o.
pro aplikaci www.explosionapp.com

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost ExplosionApp s.r.o., IČ: 01778153, sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C., vložka 211488 (dále jen „provozovatel“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro aplikaci www.explosionapp.com (dále jen „VOP“).

1.2. Tyto VOP popisují spolupráci mezi uživatelem a provozovatelem a použijí se při užívání aplikace www.explosionapp.com.

1.3. Aktuální znění VOP je k dispozici na internetových stránkách provozovatele www.explosionapp.com.

2. Definice pojmů

2.1. Pro účely VOP se definují následující pojmy:

2.1.1. Provozovatel - obchodní společnost ExplosionApp s.r.o., IČ: 01778153, sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C., vložka 211488, e-mail: info@explosionapp.com.

2.1.2. EA - internetová aplikace provozovatele, která je provozována na adrese www.explosionapp.com, kdy slouží pro tvorbu soutěží pro firemní facebookové stránky.

2.1.3. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která je registrována v EA.

2.1.4. Uživatelský účet - účet zřízený v EA pro uživatele na základě jeho registrace v EA.

2.1.5. Kredit uživatele - připsané uhrazené platby uživatele k jeho uživatelskému účtu.

2.1.6. Smlouva o vytvoření soutěže - smlouva uzavřená mezi provozovatelem a uživatelem prostřednictvím EA, a to podle podmínek uvedených v těchto VOP.

2.1.7. Soutěž - soutěž pro firemní facebookové stránky vytvořená provozovatelem prostřednictvím EA podle zvolených parametrů uživatele.

3. Registrace v EA a využívání EA

3.1. Pro přístup do EA je třeba, aby se uživatel zaregistroval. Uživatel se zavazuje, že při registraci do EA uvede pravdivé údaje.

3.2. Prostřednictvím uživatelského účtu uživatel využívá aplikaci EA, kdy podrobné informace o využívání aplikace EA a nastavení uživatelského účtu jsou uvedeny v PRŮVODCI EA, který je zveřejněn na www.explosionapp.com/administration.php#step1.

3.3. Uživatel dobíjí kredit uživatele prostřednictvím platebních kanálů, a to postupem, který je uveden na www.explosionapp.com/pm.php.

3.4. Registrací do EA vyjadřuje uživatel souhlas s tím, aby veškeré jím poskytnuté údaje v registračním formuláři byly přiměřeným způsobem shromažďovány provozovatelem, a to po dobu registrace uživatele v EA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla provozovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení provozovateli. Uživatel má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. provádí-li provozovatel zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má účastník zejm. právo přístupu k údajům, které se ho týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním provozovatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Uživatel rovněž dává provozovateli souhlas s užitím podobizny uživatele či obrazových a zvukových snímků týkajících se jeho osoby, a to pro reklamní, propagační a marketingové - komerční účely, a to všemi obvyklými způsoby.

4. Smlouva o vytvoření soutěže

4.1.Smlouva o vytvoření soutěže je uzavírána mezi provozovatelem a uživatelem prostřednictvím EA, a to vždy následujícím postupem:

4.1.1. Uživatel si v EA podle předem definovaných možností zvolí typ a parametry soutěže, kterou si přeje prostřednictvím EA vytvořit.

4.1.2. Cena za vytvoření soutěže prostřednictvím EA je dána zvoleným typem a parametry soutěže, kterou si uživatel objednává. Cena je spočítána v EA a zobrazí se uživateli v EA vždy po navolení všech parametrů soutěže.

4.1.3. Uživatelem zvolený typ a parametry soutěže (podle čl. 4.1.1. VOP) za cenu za vytvoření soutěže (podle čl. 4.1.2. VOP) se považují za návrh uživatele na uzavření smlouvy o vytvoření soutěže v okamžiku, kdy uživatel odešle tyto údaje provozovateli EA prostřednictvím EA.

4.1.4. Provozovatel přijme návrh na uzavření smlouvy o vytvoření soutěže v okamžiku, kdy je uživatelem provozovateli uhrazena cena za vytvoření soutěže ve výši podle čl. 4.1.2. VOP uvedené v návrhu podle čl. 4.1.3. VOP, a to postupem uvedeným v čl. 4.2. VOP.

4.1.5. V případě, že uživatel neuhradí provozovateli cenu za vytvoření soutěže ve výši podle čl. 4.1.2. VOP uvedenou v návrhu podle čl. 4.1.3. VOP postupem podle čl. 4.2. VOP nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od zaslání návrhu na uzavření smlouvy provozovateli podle čl. 4.1.3. VOP, má se za to, že tento návrh odvolal.

4.1.6. Smlouva o vytvoření soutěže je tedy uzavřena na základě návrhu uživatele učiněného postupem uvedeným v čl. 4.1.1. VOP až čl. 4.1.3. VOP a přijetím tohoto návrhu provozovatelem, a to postupem uvedeným v čl. 4.1.4. VOP, tj. po úplné úhradě ceny za vytvoření soutěže uživatelem.

4.2. Uživatel provede úhradu ceny za vytvoření soutěže jedním z těchto způsobů:

4.2.1. Uživatel odečte částku ve výši odpovídající ceně za vytvoření soutěže podle čl. 4.1.2. VOP z kreditu, který má na svém uživatelském účtu. V případě, kdy uživatel nemá kredit uživatele na svém uživatelském účtu v dostatečné výši (tj. v případě, kdy výše kreditu uživatele je nižší než cena za vytvoření soutěže), postupuje uživatel podle čl. 3.3. VOP. Nebude-li tímto postupem kredit uživatele dobit ve lhůtě uvedené v čl. 4.1.5. VOP, má se za to, že uživatel návrh na uzavření smlouvy odvolal ve smyslu čl. 4.1.5. VOP.

4.2.2. Uživatel uhradí cenu za vytvoření soutěže prostřednictvím přímého platebního kanálu, a to postupem, který je uveden na www.explosionapp.com/pm.php.

4.3. Soutěž je provozovatelem vytvořena prostřednictvím EA po uzavření smlouvy o vytvoření soutěže.

4.4. Uživatel je povinen učinit veškeré potřebné úkony a poskytnout provozovateli veškerou součinnost nutnou k vytvoření soutěže.

4.5. Uživateli je soutěž dodána v EA, a to v jeho uživatelském účtu. Prostřednictvím uživatelského účtu uživatel soutěž spravuje.

4.6. Uživatel může změnit dobu trvání soutěže, kdy ke změně soutěže dojde uzavřením dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen postupem analogickým k postupu podle čl. 4.1. VOP a 4.2. VOP.

4.7. V případě, kdy uživatel vytvořenou soutěž prostřednictvím EA zruší a/nebo předčasně jinak ukončí, nemá nárok na vrácení poměrné části ceny za vytvoření soutěže.

4.8. Provozovatel je oprávněn zrušit a/nebo zastavit soutěž uživatele v případě, že odporuje pravidlům uvedeným v čl. 5. VOP.

4.9. V případě zrušení a/nebo zastavení soutěže nemá uživatel nárok na vrácení ceny za vytvoření soutěže, a to ani její poměrné části.

4.10. Daňový doklad (faktura) bude provozovatelem uživateli vystavena nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o vytvoření soutěže. Daňový doklad (faktura) bude zaslána uživateli na e-mail, který uživatel uvede při registraci do EA. Daňový doklad (faktura) bude zároveň dostupný v uživatelském účtu uživatele.

5. Soutěž

5.1. Za obsah soutěže odpovídá v plném rozsahu uživatel, kdy obsah soutěže musí být v souladu s právními předpisy, těmito VOP, podmínkami www.facebook.com, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými a mravními hodnotami.

5.2. Uživatel odpovídá za pravidla soutěže, jejich soulad s platnými právními předpisy a dodržení veškerých právních předpisů v souvislosti se soutěží. Uživatel má možnost využít přednastavených pravidel soutěže v EA, kdy však za finální text pravidel soutěže nese odpovědnost uživatel. Uživatel může vložit pravidla soutěže vlastní.

5.3. Uživatel a provozovatel souhlasně prohlašují, že provozovatel pouze poskytuje uživateli infrastrukturu k soutěži, a to aplikaci EA a příslušné datové úložiště, tzn. provozovatel nikterak nezpracovává údaje získané ze soutěže od jednotlivých soutěžících. V tomto smyslu mají uživatel i provozovatel za to, že provozovatel není v postavení zpracovatele těchto údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU”), a to s odkazem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2009. Z hlediska právní jistoty však nad výše uvedené uživatel a provozovatel sjednávají následující:

5.3.1. Je-li uživatel v postavení správce osobních údajů podle ZoOU vzhledem k údajům získaným od soutěžících v soutěži, pak uživatel s provozovatelem současně s uzavřením smlouvy o vytvoření soutěže uzavírají ve smyslu § 6 ZoOU smlouvu o zpracování osobních údajů s těmito náležitostmi:

5.3.1.1. Provozovatel jako zpracovatel zpracovává osobní údaje v souladu s ZoOU a v rozsahu daném pověřením uživatele jako správce, a to v rozsahu osobních údajů, které uživatel jako správce zpracovává ze soutěže, zejména tedy: jméno, příjmení, e-mail, adresa, datum narození, čas hlasování, lokalita hlasování, telefon a další údaje správcem zpracovávané ze soutěže.

5.3.1.2. Provozovatel jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze tak, že umožňuje uživateli jako správci osobních údajů shromažďování osobních údajů v rámci soutěže, zpracovávání osobních údajů v rámci aplikace EA a uložení osobních údajů získaných uživatelem v rámci soutěže na datových úložištích, na kterých je provozována EA.

5.3.1.3. Uživatel jako správce osobních údajů zmocňuje provozovatele jako zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5.3.1.2. VOP, kdy správce zajistí, je-li to ve smyslu ZoOU třeba, písemný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Správce určuje pro zpracovatele tento způsob a tyto prostředky zpracování – osobní údaje v elektronické podobě jsou zpracovatelem zpracovávány ve smyslu ZoOU v elektronické podobě.

5.3.1.4. Zpracovatel osobní údaje v elektronické podobě zabezpečí přístupovým heslem. Zpracovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců o tom, že příslušná přístupová hesla k zpracovávaným osobním údajům je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám. Zpracovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující se zpracovávanými osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu ZOOU a poučeni o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

5.3.1.5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kdy zaniká dohodou smluvních stran.

5.3.2. Je-li uživatel v postavení zpracovatele osobních údajů podle ZoOU vzhledem k údajům získaným od soutěžících v soutěži, pak uživatel s provozovatelem současně s uzavřením smlouvy o vytvoření soutěže uzavírají ve smyslu § 14 ZoOU smlouvu s těmito náležitostmi:

5.3.2.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s ZoOU a v rozsahu daném pověřením uživatele jako zpracovatele, a to v rozsahu osobních údajů, které uživatel jako zpracovatel zpracovává ze soutěže, zejména tedy: jméno, příjmení, e-mail, adresa, datum narození, čas hlasování, lokalita hlasování, telefon a další údaje zpracovatelem zpracovávané ze soutěže.

5.3.2.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze tak, že umožňuje uživateli jako zpracovateli osobních údajů shromažďování osobních údajů v rámci soutěže, zpracovávání osobních údajů v rámci aplikace EA a uložení osobních údajů získaných v rámci soutěže na datových úložištích, na kterých je EA.

5.3.2.3. Uživatel zmocňuje provozovatele ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5.3.2.2. VOP, kdy výslovně prohlašuje, že je k tomuto oprávněn správcem osobních údajů. Zpracovatel určuje pro provozovatele tento způsob a tyto prostředky zpracování – osobní údaje v elektronické podobě jsou provozovatelem zpracovávány ve smyslu ZoOU v elektronické podobě.

5.3.2.4. Provozovatel osobní údaje v elektronické podobě zabezpečí přístupovým heslem. Provozovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců o tom, že příslušná přístupová hesla k zpracovávaným osobním údajům je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám. Provozovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující se zpracovávanými osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu ZoOU a poučeni o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

5.3.2.5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kdy zaniká dohodou smluvních stran.

5.4. Uživatel výslovně prohlašuje, že si je vědom svých povinností podle ZoOU, kdy je to uživatel, který je povinen zajistit si souhlas subjektů údajů se shromažďováním osobních údajů podle ZoOU.

5.5. Uživatel odpovídá za jakákoli a veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob vzniklá v souvislosti se soutěží, zejména, nikoli však výhradně, porušením práv, která mají jakékoli třetí osoby k dílům, jež budou uživatelem a/nebo soutěžícími použity v soutěži. Pokud by provozovatel byl nucen nahradit třetí osobě jakékoli porušení z těchto práv, zavazuje se uživatel uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny, kterou by provozovatel uhradil třetí osobě jako náhradu za porušení jejich práv.

6. Funkcionalita EA na www.facebook.com

6.1. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost soutěže v případě změny funkcionality www.facebook.com. V takovém případě je uživatel povinen informovat provozovatele. V návaznosti na to provozovatel upraví aplikaci EA tak, aby nefunkčnost byla odstraněna.

6.2. V případě, kdy nefunkčnost soutěže na www.facebook.com bude spočívat v tom, že www.facebook.com zakáže, omezí nebo přestane podporovat aplikace, na kterých je založeno EA a fungování soutěží, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost.

6.3. Uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za vytvoření soutěže v případě, kdy bude funkcionalita EA na www.facebook.com omezena.

7. Zrušení uživatelského účtu

7.1. Uživatelský účet může být zrušen na základě:

7.1.1. Žádosti uživatele o zrušení uživatelského účtu, která bude doručena provozovateli na e-mail info@explosionapp.com.

7.1.2. Rozhodnutí provozovatele v případě, kdy uživatel používá EA v rozporu s právními předpisy a smluvními podmínkami a/nebo kdy uživatel odvolá svůj souhlas podle čl. 3.4. VOP.

8. Vrácení kreditu

8.1. Uživatel má právo na vrácení kreditu uživatele, který je připsán k jeho uživatelskému účtu, pokud uživatel provozovatele písemně požádá o vrácení kreditu uživatele.

8.2. Pro vyloučení veškerých pochybností uživatel a provozovatel sjednávají, že provozovateli náleží odměna za administrativní vypořádání zůstatku kreditu uživatele, a to ve výši 5% z výše zůstatku kreditu uživatele, maximálně však ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

8.3. Provozovatel vrátí uživateli zůstatek kreditu uživatele, ponížený o odměnu za administrativní vypořádání, nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti uživatele.

9. Mlčenlivost

9.1. Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností označují za důvěrné následující informace: technické či obchodní údaje provozovatele nebo jiné informace provozovatele, které nejsou veřejně dostupné, zejména údaje, know-how, popis funkcionality EA, použité počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, informace, jiné zákonem chráněné předměty duševního vlastnictví vytvořené provozovatelem a další informace, které provozovatel označí jako důvěrné.

9.2. Uživatel se zavazuje zajistit důvěrné informace tak, aby nedošlo k jejich prozrazení třetím osobám a dále se zavazuje důvěrné informace nesdělit, nevyzradit, nezpřístupnit nebo neumožnit jejich zpřístupnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

9.3. Dohoda o mlčenlivosti je uzavřena v okamžiku registrace uživatele v EA, a to na dobu trvání registrace uživatele v EA a dále na dobu jednoho (1) roku po zániku registrace uživatele v EA.

10. Doručování

10.1. Smluvní strany sjednaly, že doručování probíhá prostřednictvím aplikace EA, e-mailem, písemně a/nebo osobně.

10.2. Písemné a osobní doručování provozovateli probíhá na adresu sídla provozovatele uvedenou v těchto VOP. Písemné a osobní doručování uživateli probíhá na adresu uživatele, kterou uvede v registraci do EA.

10.3. Doručování e-mailem provozovateli probíhá na e-mail provozovatele uvedený v těchto VOP a doručování uživateli na e-mail uživatele uvedený v registraci do EA.

10.4. Doručování prostřednictvím EA probíhá v uživatelském účtu uživatele EA.

10.5. Smluvní strany jsou povinny si navzájem písemně ohlásit změnu adres pro doručování a e-mailů, a to do dvou dnů ode dne, kdy k této změně došlo; v případě, že tak neučiní je druhá smluvní strana oprávněna doručovat a jinak činit právní úkony na adresu či e-mail posledně jí známý podle předchozích ustanovení.

10.6. V pochybnostech se písemnost považuje za doručenou pátým dnem ode dne vyznačeného na podacím lístku k listovní zásilce adresované druhé smluvní straně.

10.7. Při doručování e-mailem se v pochybnostech písemnost považuje za doručenou pátým dnem ode dne vyznačeného odeslání či e-mail druhé smluvní straně.

11. Příslušnost k řešení sporů

11.1. Veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z registrace uživatele či ze smlouvy o vytvoření soutěže, nebo které vzniknou v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu v České republice, jenž má sídlo v Hradci Králové. Toto ujednání je výslovnou dohodou smluvních stran o místní příslušnosti věcně příslušného soudu, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

11.2. Smluvní strany pro odstranění veškerých případných sporů sjednávají, že veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s registrací uživatele a/nebo smlouvou o vytvoření soutěže se řídí v plném rozsahu právem České republiky.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Provedením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, průvodcem EA ve smyslu čl. 3.2. VOP a platebními podmínkami ve smyslu čl. 3.3. VOP a tyto přijímá.

12.2. Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za provozovatelem vzniklou v souvislosti s registrací a/nebo smlouvou o vytvoření soutěže jakékoli třetí osobě. Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu provozovatele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá z registrace a/nebo ze smlouvy o vytvoření soutěže.

12.3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit či doplnit. Tyto změny a doplňky budou oznámeny uživateli prostřednictvím EA v jeho uživatelském účtu. Uživatel je oprávněn tyto změny odmítnout a zrušit registraci v EA. Neodmítne-li uživatel změnu VOP nejpozději do dvaceti (20) dnů od doručení změněných VOP, má se za to, že se změnou VOP souhlasí.

12.4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP bude shledáno neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

12.5. VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.8.2013.V Praze dne 1.8.2013


ExplosionApp s.r.o.

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/explosionapp.com/www/system/sys_connect.php on line 3

Varování!

Máte jakýkoli dotaz?
Neváhejte nám napsat a my vám odpovíme ihned, jakmile to bude možné.